Deze pagina biedt u:

  • een beknopt verslag van de ALV van 22 februari 2017;
  • een overzicht van de jaarstukken van 2017, inclusief de presentatie voor de ALV 2017 en het verslag van het Open Podium van 23 augustus 2017.

 

Beknopt verslag van de ALV van 22 februari 2017

Algemeen

De opkomst van de leden voor deze vergadering viel ook dit jaar niet tegen. Aanwezig waren 16 leden, wat iets meer is dan 18% van het huidige ledenbestand. Het was prettig om ook een paar nieuwe gezichten te zien van leden die voor het eerst een ALV van de bewonersvereniging bezochten.

Statutaire agendapunten

Tijdens de ALV werd eerst een aantal hamerstukken behandeld: Concept-Notulen van de ALV 2016, het Jaarverslag 2016, het financiële Jaarverslag 2016, het Jaarplan 2017 alsmede de Begroting 2017. De Kascommissie heeft de financiën in orde bevonden, de penningmeester werd bedankt en het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2016.

Voor het jaar 2018 is de contributie, met instemming van de leden, wederom vastgesteld op € 12,– per jaar. Tevens is, met instemming van de leden, Karen Visbeen toegetreden tot het bestuur als webmaster. Deze vacature stond nog open. Op verzoek van enkele leden zullen het Huishoudelijk Reglement, de Structuurnota en het Rooster van Aftreden met enkele wijzigingen worden aangevuld en op de ALV van 2018 opnieuw ter stemming worden ingebracht. Tot slot werd een nieuwe Kascommissie benoemd: Rob van der Burg, Arnold Kreisler en Wout Sorgdrager zijn in principe voor een periode van 3 jaar benoemd.

Thema’s 2017

WOZ-waarde 2017: wanneer en hoe bezwaar maken
Huurders én eigenaren hebben via de gemeentelijke belastingen de WOZ-waarde van hun woning toegezonden gekregen. De verschillen tussen de huizen in onze buurt zijn beperkt: er zijn 2-laags- en 3-laags woningen, onderverdeeld in eindwoningen en tussenwoningen. Toch zijn onverklaarbaar grote verschillen geconstateerd bij gelijkwaardige woningen voor wat betreft de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde voor gereguleerde huurwoningen meetelt in het aantal WWS-punten, is het van belang dat huurders (met een huurcontract van voor 01-07-1994) bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Zie ook onder Thema’s op deze website.

Website: https://www.degaardenvoorburg.nl/
Sinds augustus 2016 is de nieuwe website van de bewonersvereniging in de lucht. Het bestuur vindt het jammer dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Vandaar dat het bestuur via een presentatie daar tijdens de ALV aandacht aan besteedt. Alles over onze buurt staat op de website. De Nieuwsbrieven, de verslagen van vergaderingen, het huur(verhogings)beleid van Vesteda, de stand van zaken inzake de herbestrating, algemene zaken etc., etc.

Velostrada
Het is de verwachting dat na de bouwvak 2017 zal worden begonnen met de aanleg van de Velostrada. Het is nog niet bekend of gestart wordt aan de zijde van de Appelgaarde of aan de zijde van de Populierendreef. In het Velostrada-plan zijn ook parkeervakken opgenomen aan de kant van het station, waar men nu half in het gras/straat parkeert. Het bestuur vindt dit een onveilige situatie. Daarnaast is het de verwachting dat er strikter zal worden gehandhaafd inzake parkeren in onze buurt. Dit omdat met de aanleg van de Velostrada het verkeer naar het NS-Station Den Haag Mariahoeve door de wijk moet kunnen rijden… Voorafgaande aan de aanleg van de Velostrada zal worden gewerkt aan het uitgraven van de waterpartijen tussen de Appelgaarde en de spoorlijn (Waterspoorpark, deel 4).

Herbestrating
In de Kersengaarde, kwadrant Zuid (hoge huisnummers), is herbestrating bijna klaar. Daarna volgt de Kersengaarde, kwadrant Oost (lage huisnummers). Appelgaarde, kwadrant West (lage huisnummers), en Appelgaarde kwadrant Noord (hoge huisnummers) zullen pas worden herbestraat na de aanleg van de Velostrada.

Snippergroen
De gemeente heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn op het gebied van de aanschaf van Snippergroen. Binnenkort is daar een info-avond over. Dit kan interessant zijn voor huiseigenaren.

Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2017.