Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2016.

Deze pagina biedt u:

  • een beknopt verslag van de ALV van 30 maart 2016;
  • een overzicht van de jaarstukken van 2016.

 

Beknopt verslag van de ALV van 30 maart 2016

Algemeen

De opkomst van de leden viel dit jaar met vijftien leden, iets meer dan 15% van het totale ledenbestand, niet tegen. Het was leuk dat ook een aantal nieuwe aangemelde leden bij de vergadering aanwezig waren. Rond 22.00 uur was de vergadering teneinde, waarna de aanwezigen werden uitgenodigd om nog een drankje te nuttigen. Daar werd door veel leden gebruik van gemaakt en ontstond er nog een gezellige after-party waarbij het wel en wee van de woningen en onze buurt centraal stond.

Jaarstukken

Tijdens deze vergadering werden het Jaarverslag 2015 en het Jaarplan 2016 behandeld. De Kascommissie heeft de financiën in orde bevonden en het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2015. Voor het jaar 2017 werd de contributie vastgesteld op € 12,00.

Vesteda

Bij het agendapunt “Terugkoppeling halfjaarlijks overleg met Vesteda” ontstond een levendige discussie. Vooral punten als achterstallig onderhoud, verduurzaming en levensloopgeschiktheid van de woningen kwamen aan de orde. Voor wat betreft het huurbeleid: Vesteda acteert binnen de grenzen van de wet voor wat betreft de huurverhoging. Dit leidt tot zorg onder de huurders want daardoor worden de woningen op termijn onbetaalbaar.

Gemeente

Herbestrating: Met de gemeente is er overleg over de herbestrating. Op sommige plaatsen is de grond wel 50 cm verzakt. Naar het zich laat aanzien wordt in september 2016 begonnen met de herbestrating van het zuidelijke kwadarant (Kersengaarde 201-307). [Noot van het bestuur: is geschied.]

Speeltuinen: In december 2015 woonde het bestuur een bijeenkomst bij over de speeltuinen in Essesteijn. Op die bijeenkomst was sprake van een jongereninitiatief met als doel om het gras van het trapveldje aan de Appelgaarde te vervangen door kunstgras. [Noot van het bestuur: is geschied.]

Velostrada: Het doorgaande deel van de Appelgaarde wordt een onderdeel van de Velostrada die gaat aansluiten op de Zijdesingel (richting Leiden) en Populierendreef (richting Den Haag).

Aegon

Aegon heeft een flyer rondgestuurd over de bouw van een parkeergarage. Deze zal in september 2016 worden opgeleverd. Op voorhand betekent dit meer parkeeroverlast alhoewel Aegon zijn personeel verwijst naar Leidschenhage alwaar een pendelbus gereed staat.

Samenstelling bestuur

Een belangrijk onderdeel van deze vergadering was het aftreden van voorzitter Hans Nelck-Soede (einde termijn), penningmeester Jaap Bijl (wegens verhuizing uit de wijk) en webmaster Wim Elshove. Voor de functie van voorzitter en voor de functie van penningmeester meldden zich kandidaten aan. Idsert Joukes voor de functie van voorzitter en Frank Cruts voor de functie van penningmeester. Helaas waren er geen aanmeldingen voor de functie van webmaster. Hopelijk wordt daar snel in voorzien. [Noot van het bestuur: is nu in voorzien.]