Voorzitter (eigenaar)

Edgar van de Brug

Functiebeschrijving:
De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. De voorzitter ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Bij het vastleggen van besluiten en het aangaan van verplichtingen ondertekent de voorzitter.

Portefeuille:

 • Duurzaamheid
 • Externe contacten
 • Herontwikkeling Appelgaarde 2-4
 • Juridische zaken
 • Nieuwsbrief

Secretaris

Vacature

Functiebeschrijving:
De secretaris draagt zorg voor de planning, de aankondiging en de organisatie van vergaderingen, maakt de notulen, voert de briefwisseling, tekent namens het bestuur, informeert de leden en voert het (digitale) archief.

Portefeuille:

 • Externe contacten
 • Nieuwsbrief
 • Secretariaat

Penningmeester

Vacature

Functiebeschrijving:
De penningmeester beheert de ledenadministratie, de kas en de bankrekening(en). De penningmeester int de lidmaatschapsgelden en voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering of het bestuur over de besteding van de geldmiddelen uit.

Portefeuille:

 • Financiën
 • Ledenadministratie
 • Nieuwsbrief
 • WOZ

Commissaris Activiteiten (eigenaar)

Annelies Homminga

Functiebeschrijving:
De Commissaris Activiteiten is verantwoordelijk voor het organiseren van Buurtactiviteiten, met speciale aandacht voor de Burendag. In dat kader is fondsenwerving belangrijk.

Portefeuille:

 • Burendag
 • Buurtactiviteiten
 • Fondsenwerving

Commissaris Huurderszaken (huurder)

Nico Willemse

Functiebeschrijving:
De Commissaris Huurderszaken richt zich op het onderhouden van de contacten met o.a. Vesteda (huurderszaken en onderhoud), Vesteda-Platform (overkoepelend landelijk orgaan van alle Bewonersverenigingen van Vesteda) en de Woonbond (organisatie die staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties).

Portefeuille:

 • Huurderszaken

Assessor (huurder)

Margriet Vermij

Functiebeschrijving:
De assessor I heeft geen in de Structuurnota vastgelegde taak en treedt portefeuillegericht op als assistent van de voorzitter of andere bestuursleden.

Portefeuille:

 • Hulp en bijstand

Webmaster (eigenaar)

Karen Visbeen

Functiebeschrijving:
De webmaster beheert de website van de vereniging en draagt er zorg voor dat de website voldoet aan de eisen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, dat persoonlijke informatie (ook technisch) veilig is en dat door (al dan niet geregistreerde) bezoekers ervaren problemen met de website worden opgelost.

Opmerking:
De Webmaster maakt geen deel uit van het bestuur.

Portefeuille:

 • Website

Via onderstaand formulier kunt u een bericht naar het bestuur sturen.

Naam